divendres, 27 de febrer de 2015

JORNADA DE PORTES OBERTESJORNADA DE PORTES OBERTES
DISSABTE 28 DE FEBRER DE 10 A 13’30
(oberta a tothom)
(Xerrades informatives a les 10:30 i a les 12)
DIMECRES 4 DE MARÇ A LES 15.15
(per a famílies noves)
(Xerrada informativa)

VENIU A CONÈIXER LA NOSTRA ESCOLA!TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA
 • Entenem l’educació com un desenvolupa-ment integral basat en quatre aspectes:
  • Ensenyar a ser
  • Ensenyar a conèixer
  • Ensenyar a fer
  • Ensenyar a conviure.
 • Fomentem l’aprenentatge significatiu, així com l’assoliment d’un bon nivell de com-petències bàsiques.
 • Valorem la integració i la diversitat com a font d’enriquiment de la personalitat de tots els membres de la comunitat educativa.

 • Som una escola laica. Eduquem en el respecte i en la no discriminació. Fomentem el diàleg i la reso-lució pacífica dels conflictes.

 • Potenciem la bona rela-ció i l’apre-nentatge entre iguals. Fomentem el treball en petit grup i per parelles. Afavorim la relació entre grans i petits: apadrinament lector, acompa-nyaments, “gaudim llegint”...
 • La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. Introduïm el castellà a 1er i l’anglès a P3.
 • Potenciem l’ús i aprenentatge de les noves tec-nologies.

 • Celebrem les festes tradicionals: castanyada, Sant Jordi...
 • Realitzem activitats i sortides per a com-plementar els aprenentatges i reforçar les relacions socials.
 • Participem en les activitats de la Programació Estable de l’Ajuntament i en el Consell Infantil Municipal.
 • Treballem amb material socialitzat i participen en el programa de reutilització de llibres de text.
 • Valorem molt la participació de tots els membres de la comunitat educativa:
  • AMPA, assemblea de mares repre-sentants, comissió de col·laboració amb l’escola.
  • Assemblea de delegats i delegades d’alumnes.
  • Coordinació amb les activitats extraes-colars.
 • Som escola de pràctiques: estudiants de magisteri com-pleten la seva formació a la nostra escola (UAB,


 • Aules àmplies i amb molta llum.
 • Biblioteca gran i equipada amb ordinadors.
 • Aules de reforç i de logopèdia.
 • Dues aules d’Educació Especial.
 • Aula de música.
 • Aula d’informàtica.
 • Aula polivalent.
 • Pissarres digitals a totes les classes.
 • Més de 30 ordinadors portàtils.
 • Teatre/aula de psicomotricitat i música.
 • Gimnàs. • Pistes esportives i patis grans.

 • Pati de sorra amb arbres per a ús exclusiu del parvulari.
 • Menjador amb cuina pròpia.RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

 Aquesta relació ens sembla fonamental i per això realitzem les actuacions següents:
 • Reunions d’aula a principi de curs.
 • Entrevistes individuals per tractar de l’evo-lució personal i dels aprenentatges.
 • Ús de l’agenda escolar com a mitjà de comu-nicació.
 • Assemblea de mares/pares representants.
 • Comissió de col·laboració amb l’escola.
 • Comunicacions per mitjà de la pàgina web i del correu electrònic.
 • Exposicions de treballs realitzats per l’alum-nat.
 • Realització d’activitats conjuntes.


ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES

L’AMPA col·labora activa i estretament amb l’escola. Ofereix els serveis i activitats següents:
 • Menjador escolar amb cuina pròpia i un acurat servei de monitores.
 • Acollida matinal (de 7:30 a 9) en espai propi.
 • Activitats extraescolars.
 • Tallers setmanals o quinzenals extraescolars.
 • Casal d’Estiu.
 • Festa de la Primavera.
 • Sopar-ball de final de curs.
 • Participació en la jornada de portes obertes, en la socialització, a la biblioteca, al consell escolar...
 • Participació al poble: coordinadora d’AMPAs, cavalcada de reis, rua de carnaval.


 MENJADOR I CUINA PRÒPIA
ASSEMBLEA DELEGATS 


GIMNÀS


  “GAUDIM LLEGINT”  

        BIBLIOTECA

 AULES DE MÚSICAJunts per l'educació!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada